دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
معرفی

مشخصات فردی

نام : چنگیز   اسفندیاری

پست الکترونیکی : ch-esfandyari@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : مربی

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1381/02/01

چنگیز اسفندیاری

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : مربی

^