دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
دروس

چنگیز اسفندیاری

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : مربی

^